คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) 2 เม.ย. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Data Center 2 พ.ค. 2562
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา ABAP 10 ม.ค. 2562
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 27 ก.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าวงจรสื่อสารสำหรับอินเตอร์เน็ต MPLS 50 Mbps 7 ก.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บริการพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควต้าการเรียนการสอนทุกชั้นปี 6 ก.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อาคาร 50 ปี/อาคารเอนกประสงค์ 22 ส.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ส.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบบริการจัดการผู้ใช้ (Identity Management - IDM) 19 ก.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร80 แกรม เอ 4 6 ก.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าอุปกรณ์เครือข่ายหลักและอุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควตาการเรียนการสอนทุกชั้นปี 4 วิทยาเขต 12 มิ.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน 29 พ.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี พิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควต้าการเรียนการสอนทุกชั้นปี 5 เม.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควตาการเรียนการสอนทุกชั้นปี 20 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน 15 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 12 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Cloud 8 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตสื่อการสอนแบบ www 5 ก.พ. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟต์ 14 ธ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสำหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 14 ธ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน 15 พ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage) 6 พ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 2 ต.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าวงจรสื่อสารสำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต MPLS 50 Mbps 25 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างกั้นห้องกระจก อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเก่า 20 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 12 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 21 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 21 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกณ์ AP หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบสำรองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมห้อง e-Learning Service ชั้น 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเก่า 18 ก.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง 18 ก.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 22 ตัว 15 มิ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) ด้านทิศเหนือ ส่วนที่ชำรุด 1 มิ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 24 พ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ Veeam backup & Replication Enterprise 4 พ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซ่อมแซมพื้นทางเดินอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) 20 เม.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลักษณะ Cloud ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 6 Lic 29 มี.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล Network จำนวน 5 รายการ 24 มี.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 16 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคารศูนย์คอพิวเตอร์ ตึกเก่า และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลส่วนของศูนย์ฯ เพิ่มเติม 14 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน โดยวิธีพิเศษ 6 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีพิเศษ 10 ม.ค. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2044 รายการ แสดงข้อมูลที่  1801 ถึง  1850

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]