ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 3 ชุด 30 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปั๊มสุญญากาศโดยใช้น้ำมัน จำนวน 5 ชุด 30 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ 30 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 29 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด 28 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านสถิติ จำนวน 1 ระบบ 28 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด 26 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานไบร์ทฟิลด์ จำนวน 1 ชุด 26 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 26 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 26 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 26 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้ากำลังสูงและตัวควบคุมการไหล จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 12 กล้อง 23 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะแบบไม่ทำลายตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ส.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ระบบเสียงห้องบรรยาย รวท.1 และ 2 24 ส.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 22 ก.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด 21 ก.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน 13 ก.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมวาล์วควบคุมการปิดเปิดน้ำ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรง จำนวน 1 งาน 01 ก.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด 20 มิ.ย. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมระบบเส้นท่อจ่ายน้ำดีของถังเก็บน้ำประปา 31 พ.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ 27 พ.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ กล้องถ่ายภาพพร้อมชุดอุปกรณ์ ยี่ห้อ NIKON รุ่น DB10 26 พ.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis Spectophotometer) 26 พ.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ 18 พ.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 งาน 16 พ.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่อง เอ็น เอ็ม อาร์ สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 300 MHz. จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่่ห้อ hp รุ่น color laserjet m750dn 23 มี.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ แอลกอฮอล์ 95 ดีกรี 22 มี.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 18 มี.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง 02 มี.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียนได้ จำนวน 2 เครื่อง 23 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปั๊มสูญญากาศ จำนวน 4 เครื่อง 23 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 23 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ชุด 16 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ งานวางระบบเส้นท่อประปาพร้อมติดตั้งเครื่องสูปน้ำ 12 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ระบบบันทึกการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด 05 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมระบบเส้นท่อน้ำดีและระบบสูบถ่ายน้ำ พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมการทำงาน อาคารวิทย์ 3 02 ก.พ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่อง Server 2 รายการ จำนวน 3 ชุด 27 ม.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) 4 รายการ จำนวน 4 เครื่อง 27 ม.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 25 ม.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทพร้อมอุปกรณ์ จำนวนว 1 ชุด 15 ม.ค. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ 16 ธ.ค. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องระเหยแบบลดความดัน จำนวน 1 เครื่อง 15 ธ.ค. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องปั๊มสูญญากาศโดยใช้น้ำมัน จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK จำนวน 2 เครื่อง 15 ธ.ค. 2558

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2318 รายการ แสดงข้อมูลที่  751 ถึง  800

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]