คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง
ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่
กองกลาง งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 19,800,000.00 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565
กองกลาง งานจ้างออกแบบและเขียนแบบงานปรับปรุงห้องเรียนรวม ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,200,000.00 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปี 2564 1,545,600.00 .ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2564 1,060,584.00 .ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2564 768,000.00 .ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กองกลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 8,632,000.00 .ค. 2562 28 พ.ย. 2562
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 883,392.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 900,084.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 1,373,496.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 1,458,624.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 525,168.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1,786,236.00 .ย. 2562 28 ส.ค. 2562
กองกลาง งานจ้างสร้างผลงานประติมากรรมเชื่อมโลหะชื่อ กลางวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,000,000.00 ม.ย. 2562 2 เม.ย. 2562
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 525,168.00 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 900,084.00 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 1,373,496.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 883,392.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1,786,236.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 1,458,624.00 .ย. 2561 21 ส.ค. 2561
กองกลาง บริการรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 900,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง บริการรักษาความปลอดภัยอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 900,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 1,600,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาคารชั้น 3) 1,500,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 600,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองกลาง บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1,800,000.00 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
กองคลัง บำรุรักษาซอฟท์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ประจำปี พ.ศ.2565 4,500,000.00 พ.ย. 2564 15 พ.ย. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) 3,000,000.00 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 8,363,800.00 .ค. 2564 4 ส.ค. 2564
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) 963,000.00 ี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564
กองคลัง งานปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 40,466,300.00 ี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่น SILPA 6,420,000.00 ี.ค. 2564 23 ก.พ. 2564
กองคลัง งานจ้างพัฒนาแบบ และเขียนแบบรายละเอียด อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 18,000,000.00 .ค. 2563 30 พ.ย. 2563
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน SILPAKORN 6,420,000.00 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ (AIS Audit Information System) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2,000,000.00 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563
กองคลัง งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 950,000.00 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2563
กองคลัง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 25,638,000.00 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบริการสนับสนุนการใช้งานระบบ SU-ERP HRM ระยะที่ 1 914,850.00 ี.ค. 2563 3 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) จำนวน 150 สิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี (2563) 5,000,000.00 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
กองคลัง งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันและกำหนดทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 6,507,160.00 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล (ระยะที่ 1)(SU-ERP) มหาวิทยาลัยศิลปากร 15,000,000.00 ิ.ย. 2562 27 พ.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย (SU Smart Plus Mobile Application) 4,526,314.00 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 149,238,300.00 .พ. 2562 9 ม.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow management system) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบบริหารจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ระยะที่ 1 3,000,000.00 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561
กองคลัง งานจ้างจัดทำของที่ระลึก (แหวน) โครงการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 620,000.00 .ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างจัดทำเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 831,657.50 .ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 24,251,150.00 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 24,251,150.00 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561
กองคลัง งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 691,239,217.88 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5,000,000.00 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปิดโล่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 600,000.00 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3][4][5]