คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

เอกสารประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding) : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
เลขที่ประกาศ
ชื่อโครงการ
ประกาศเมื่อ
กองกลาง 3/2565 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตู้ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2565 10 ก.ย. 2564
กองกลาง 2/2565 งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางนอกอาคาร พื้นที่อาคารศูนย์รวม 3 ห้องน้ำส่วนกลางข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปี 2565 9 ก.ย. 2564
กองกลาง 1/2565 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2565 8 ก.ย. 2564
กองกลาง 4/2564 งานจ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563
กองกลาง 3/2564 งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางนอกอาคาร พื้นที่อาคารศูนย์รวม 3 ห้องน้ำส่วนกลางข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563
กองกลาง 2/2564 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตู้ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2563
กองกลาง 1/2564 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2563
กองกลาง 4/2563 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ก.ย. 2562
กองกลาง 3/2563 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 5 ก.ย. 2562
กองกลาง 2/2563 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 4 ก.ย. 2562
กองกลาง 1/2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 4 ก.ย. 2562
กองกลาง 3/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 10 ก.ย. 2561
กองกลาง 2/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 10 ก.ย. 2561
กองกลาง 4/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ก.ย. 2561
กองกลาง 1/2562 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 10 ก.ย. 2561
กองกิจการนักศึกษา 9/2564 งานปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 6 ส.ค. 2564
กองคลัง 7/2564 งานจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2564
กองคลัง 6/2564 งานพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน SILPA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564
กองคลัง 9/2563 งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2563
กองคลัง 8/2563 งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2563
กองคลัง 5/2563 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563
กองคลัง 5/2562 งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2562
กองงานวิทยาเขต 1/2565 งานปรับปรุงโครงการพัฒนากายภาพพื้นที่ให้บริการนักศึกษา 15 พ.ย. 2564
กองงานวิทยาเขต 7/2564 จ้างปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 11 -14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต 6/2564 ซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหารด้วยความดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต 5/2564 จ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2564
กองงานวิทยาเขต 6/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2563
กองงานวิทยาเขต 4/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต 3/2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิ.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต 5/2563 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางลานอเนกประสงค์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต 2/2563 จ้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เม.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต 6/2562 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา และพื้นที่รอบอาคาร จำนวน 1 งาน 26 ส.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 5/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการห้องพัก TYPE A. อาคารอเนกประสงค์ 28 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 3/2562 ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) 25 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 4/2562 ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) 25 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 2/2562 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 27 ก.พ. 2562
กองงานวิทยาเขต 1/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า 25 ก.พ. 2562
กองบริการการศึกษา 2/2563 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขาวดำ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 20 เม.ย. 2563
กองบริการการศึกษา 1/2563 ซื้อเครื่องพิมพืดิจิตอลขาวดำ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 27 ก.พ. 2563
กองบริการการศึกษา 2/2562 จัดซื้อดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 17 ธ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา 1/2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2561
กองบริการการศึกษา 6/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา 3/2561 เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1 ปี 5 มี.ค. 2561
กองบริการการศึกษา 1/2560 งานจ้างปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 6 ม.ค. 2560
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 7/2563 งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 6/2562 งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม 1 มี.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1/2562 ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 26 ก.พ. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3/2561 ชุดปฏิบัติการเทคนิคสื่อผสม 4 เม.ย. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เปียโนไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง 22 ม.ค. 2562
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงติดตั้งห้องบรรยาย 210,202 และ 310 22 ม.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3][4]