แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2560 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
2. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3
5. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 4
6. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559