คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ร่าง TOR ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการประกาศ/
รับฟังคำวิจารย์
วงเงินงบประมาณ
กองกลาง งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 24 ม.ค. 2565 27 ม.ค. 2565 19,800,000.00
กองกลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตู้ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2565 1 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564 966,840.00
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2565 24 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564 1,490,400.00
กองกลาง งานจ้างสร้างผลงานประติมากรรมเชื่อมโลหะชื่อ กลางวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 3,000,000.00
กองกิจการนักศึกษา งานปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2564 2 ส.ค. 2564 40,466,300.00
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564 10 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2564 8,363,800.00
กองคลัง งานปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้ง 2) 20 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 40,466,000.00
กองคลัง งานปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่การกีฬาและออกกำลังกาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 40,466,000.00
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่น SILPA 4 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 6,420,000.00
กองคลัง งานจ้างพัฒนาแบบ และเขียนแบบรายละเอียด อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 30 พ.ย. 2563 11 ธ.ค. 2563 18,000,000.00
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน SILPAKORN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ต.ค. 2563 2 พ.ย. 2563 6,420,000.00
กองคลัง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 20 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 950,000.00
กองคลัง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 23 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 25,638,000.00
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) จำนวน 150 สิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี (2563) 19 ก.พ. 2563 19 มี.ค. 2563 5,000,000.00
กองคลัง งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 24 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 149,238,300.00
กองคลัง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 9 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561 24,251,150.00
กองคลัง งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 694,437,937.88
กองงานวิทยาเขต งานปรับปรุงโครงการพัฒนากายภาพพื้นที่ให้บริการนักศึกษา 15 พ.ย. 2564 22 พ.ย. 2564 1,500,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็นเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 30 ก.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 3,300,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างออกแบบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 23 ก.ค. 2564 23 ก.ค. 2564 1,500,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างก่อสร้างการติดตั้งลิฟต์โดยสารภายในอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 16 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 6,410,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 11-14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 14,420,000.00
กองงานวิทยาเขต ซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหารด้วยความดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ค. 2564 12 ก.ค. 2564 11,000,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 2 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2563 11,495,000.00
กองงานวิทยาเขต จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 2 คัน 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 1,300,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางลานอเนกประสงค์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 10 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 20,624,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 11,495,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 7 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 11,495,000.00
กองงานวิทยาเขต จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา และพื้นที่รอบอาคาร 22 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 542 780,000.00
กองงานวิทยาเขต ปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 27 ก.พ. 2562 6 มี.ค. 2562 3.00
กองบริการการศึกษา ซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขาวดำ พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 27 ก.พ. 2563 30 พ.ย. 542 1,872,500.00
กองบริการการศึกษา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 20 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 542 2,086,500.00
กองบริการการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 53 รายการ 17 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 0.00
กองบริการการศึกษา ประกาศ มศก. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 219 รายการ 28 มิ.ย. 2561 4 ก.ค. 2561 0.00
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 11,976,800.00
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 26 ก.พ. 2562 6 มี.ค. 2562 720,000.00
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งห้องบรรยาย 201,202 และ 310 24 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 1,401,600.00
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เปียโนไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง 22 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 644,900.00
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าในระบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 29 พ.ย. 2564 2 ธ.ค. 2564 2,000,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ค่าความร้อนของตัวอย่างทงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม 25 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 1,800,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 25 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 2,300,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564 1,800,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง NMR Spectrometer 300MHz 10230858 1 ต.ค. 2564 30 พ.ย. 542 183,824.00
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง ICPOES 1 ต.ค. 2564 30 พ.ย. 542 168,990.84
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6 อาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 542 3,267,692.82
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 542 249,682.27
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 30 ก.ค. 2564 30 พ.ย. 542 216,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเซนติฟิวจ์ จำนวน 10 เครื่อง 8 ก.ค. 2564 30 พ.ย. 542 112,350.00
คณะวิทยาศาสตร์ งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564 158,400,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ค. 2564 30 พ.ย. 542 360,000.00

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3]