ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 27 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำและมอเตอร์ของระบบส่งน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 3 รายการ 03 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา 22 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด 22 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง 13 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 28 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อระบบภาพและเสียงในห้องเรียนของภาควิชาชีววิทยา 21 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ๒ และชั้น ๕ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 17 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของสาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังวหัดนครปฐม 31 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างซ่อมระบบไฟส่องสว่างของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 14 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 18 พ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องจำลองแสงอาทิตย์พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ คุณสมบัติเซลล์แสงอาทิตย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 31 ต.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบปริมาณคาร์โบไฮเดรต กรดออร์แกนิคและแอลกอฮอล์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรึกษาเครื่อง Scanning Microscope FESEM MIRA LMU;SN:118-0061 26 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 1323 (ห้องไววิทย์พุทธารี) 19 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด 08 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมเมนไฟฟ้าชั้น2 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 08 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 08 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (SHAKING INCUBATOR) 22 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ชุด 02 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและโครงสร้างผลึกของสาร จำนวน 1 ชุด 30 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 5406 28 ก.พ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ม่านม้วนและม้านผ้า 10 ม.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 02 ม.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและการบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ 06 ธ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค NetScaler จำนวน 1 ชุด 01 ธ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายห้อง ๔๔๒๖ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS จำนวน 35 สิทธิ์การใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างเหมาทาสีภายในหอพักนักเรียนหญิงโครงการ วมว 11 ต.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๖ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติดมีเดียโปรเจคเตอร์ 19 ส.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย Co-Working Space บริเวณโถงอเนกประสงค์ของอาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 09 ส.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 11 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ การจ้างขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ จ้างจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด และจ้างจัดแสดงสินค้า โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวเขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562 05 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้อง 5406 07 มิ.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV / VRF จำนวน 1 ระบบ 29 พ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ ระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 21 พ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมห้องน้ำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 งาน 15 พ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุซ่อมแซมลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 4 13 พ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 61 รายการ 09 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สี 20 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 13 มี.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  701 ถึง  750

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]