ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
กองคลัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 16 ส.ค. 2566
กองคลัง จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2566 15 ส.ค. 2566
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 10 ส.ค. 2566
กองคลัง งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ พื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 26 ก.ค. 2566
กองคลัง จ้างเหมาติดตั้งและตกแต่งห้องทำงาน ชั้น 8 งานสื่อสารองค์กร 18 ก.ค. 2566
กองคลัง งานสร้างเทวรูปพระพิฆเนศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี 12 ก.ค. 2566
กองคลัง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 01 มิ.ย. 2566
กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายก่าร 24 พ.ค. 2566
กองคลัง ทำเข็มที่ระลึก 80 ปี ในโครงการจัดทำของที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 04 เม.ย. 2566
กองคลัง เหมาจัดทำแก้ว 3 รายการ ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 04 เม.ย. 2566
กองคลัง ดำเนินการและบริหารจัดการกิจกรรม โครงการ “แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร” 20 มี.ค. 2566
กองคลัง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 15 มี.ค. 2566
กองคลัง วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) จำนวน 1 รายการ 14 ก.พ. 2566
กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10 ก.พ. 2566
กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10 พ.ย. 2565
กองคลัง จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ ในโครงการศิลป์สุวรรณภูมิ 20 ต.ค. 2565
กองคลัง จ้างขนย้ายผลงาน โครงการศิลป์สุวรรณภูมิ 10 ต.ค. 2565
กองคลัง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย Online ฯ 2566 07 ก.ย. 2565
กองคลัง งานจ้างทำความสะอาดศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566 23 ส.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์อิตาลี กับงานสถาปัตยกรรมไทยและฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Me and The Magic Door “ ในการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2565 17 ส.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตร การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500 เล่ 15 ส.ค. 2565
กองคลัง พิมพ์สูจิบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่18 หัวข้อ “Your Country ,Your Architecture “ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500 เล่ม 11 ส.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่18 หัวข้อ “Your Country ,Your Architecture “ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500 เล่ม 10 ส.ค. 2565
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ส.ค. 2565
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26 ก.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาดำเนินการจัดทำกล่องใส่เหรียญที่ระลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในโครงการการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรีนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 200 กล่อง 22 ก.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดทำรายการ The art Idols ในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างกระแสการรับรู้เกี่ยวกับ Digital Platform ของมหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านช่องทางสื่อสารแบบ New Media 19 ก.ค. 2565
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 เม.ย. 2565
กองคลัง งานจ้างทำประติมากรรมรูปหล่อพระบรมราชานุวสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 18 เม.ย. 2565
กองคลัง งานจ้างออกแบบงานเพิ่มเติมและปรับปรุงแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 04 เม.ย. 2565
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 31 มี.ค. 2565
กองคลัง งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (อาคารศิลป์ พีระศรี 1) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 31 มี.ค. 2565
กองคลัง งานจ้างเหมาผลิตรายการ SU Academic Fandom 09 มี.ค. 2565
กองคลัง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ม.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันและกำหนดทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (กองแผนงาน) 17 ธ.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมรักษาระบบงานทะเบียนและบริการศึกษาผ่านเครือข่ายออนไลน์ บำรุงรักษาส่วนเว็บ ระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษา (โครงการ EIS) บำรุงรักษาโปรแกรมประเมินอาจารย์ผู้สอน 26 ก.ย. 2562
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 9 รายการ 15 ส.ค. 2562
กองคลัง จัดซื้อกระดาษ เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1,500 รีม 14 ส.ค. 2562
กองคลัง จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,800 ม้วน 14 ส.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างทดสอบเจาะระบบความปลอดภัยสารสนเทศบนระบบแอปพลิเคชันมือถือ SU Smart System 06 มิ.ย. 2562
กองคลัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 พ.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล (ระยะที่ 1) (SU-ERP HRM) มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 พ.ค. 2562
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP จำนวนสิทธิ์การใช้งาน 80 สิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี 15 ก.พ. 2562
กองคลัง งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 27 ธ.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย (SU Smart Plus Mobile Application) 11 ธ.ค. 2561
กองคลัง งานจัดทำเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษาที่ 2560 20 พ.ย. 2561
กองคลัง งานจ้างจัดทำเข็มวิทยะฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 19 พ.ย. 2561
กองคลัง งานจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรม "โครงการจัดการประชุม QS Totally Arts Summit (Art & Design) 12 ต.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรม "โครงการจัดการประชุม QS Totally Arts Summit (Art & Design) 4 11 ต.ค. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2312 รายการ แสดงข้อมูลที่  151 ถึง  200

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]