ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 50 ปี 04 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดห้องพักอาจารย์ ชั้น4 อาคาร 50 ปี 04 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องเรียนชำรุด ชั้น5 อาคาร 50 ปี 28 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมอาคารวัชรนาฏยสภา 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ 20 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด ห้อง 404 อาคาร 50 ปี 17 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ และอาคารอักษรศาสตร์1 16 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 13 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 08 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องเรียนชำรุด ชั้น6 อาคาร 50 ปี 01 มิ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 26 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด 19 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมห้องเรียนชำรุด ชั้น4 และ ชั้น5 อาคาร 50 ปี 05 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 02 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 28 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 12 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ชุดไมโครโฟนไรสาย พร้อมอุปกรณ์และติตั้ง 11 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าชำรุด ชั้น5 อาคาร 50 ปี 07 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 07 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 04 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาชำรุด อาคารวัชรนาฏยสภา 15 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 10 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 09 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ 09 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาชำรุด อาคารอักษรศาสตร์5 08 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคารอักษรศาสตร์5 04 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 25 ก.พ. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 70 เครื่อง 11 ก.พ. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส จำนวน 1,830 ตัว 11 ก.พ. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าชำรุด ชั้น2 อาคาร 36 ปี 21 ธ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 36 ปี และอาคารวชิรมงกุฎ 01 ต.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประกาศเสียงตามสายประจำอาคาร 36 ปี และอาคาร 50 ปี พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 07 มิ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์3 03 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์ 1,2 และ 3 21 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดภายนอก-ภายใน ชั้น2-3 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 08 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในและตู้พักสายโทรศัพท์ ชั้น2-4 อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเครื่องไฟร์ปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเดินสายเมนสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ชั้น1-8 อาคาร 50 ปี 10 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์ 1 2 และ 3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น3 และชั้น3 อาคาร 50 ปี 19 ก.พ. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ หมายเลข3 อาคาร 50 ปี 31 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์ชายและหญิง ชั้น2 อาคารอักษรศาสตร์2 28 ม.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  1451 ถึง  1500

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]