ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อตราดุนมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ชุด 06 ก.ย. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 31 ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 05 ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการด้านงานธุรการและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน 28 เม.ย. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,500 ปก 21 เม.ย. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง 1201 14 มี.ค. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 19 ก.พ. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus 09 พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 25 ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 70 ชุด 06 ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 03 ก.ค. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 24 มี.ค. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 19 พ.ย. 2557
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 15 ม.ค. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด 17 ก.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 21 เครื่อง 17 ก.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง 17 ก.ย. 2558
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 04 มี.ค. 2567
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 08 ก.พ. 2567
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตกระเป๋าสปันบอนด์ 19 ม.ค. 2567
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 05 ม.ค. 2567
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ Software Harmony 22 Premium 04 ม.ค. 2567
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 19 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 23 พ.ย. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10 พ.ค. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ Software Google Workspace for Education 09 พ.ค. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 23 ก.พ. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำปากกา 17 ก.พ. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 21 พ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 11 พ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตกระบอกน้ำสแตนเลส 02 พ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 09 มิ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ 25 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 12 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ Software Google Workspace for Education 08 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 07 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 09 ก.พ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 29 ต.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 16 เม.ย. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ 19 ธ.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างพิมพ์แผ่นพับ(โบว์ชัวร์) 01 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 01 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 01 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 24 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ 17 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อเครื่องดูดสารเคมี 17 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 05 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 02 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำ Powerbank 01 ส.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2439 รายการ แสดงข้อมูลที่  2051 ถึง  2100

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]