ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างพิมพ์หนังสือครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 09 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน SUIC's 15th International Conference and Exhibition The Integration of Art, Creativity and Management Silpakorn University International College 19-20 October 2017 05 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างเหมาติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์กั้นนก 05 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 30 พ.ย. 542
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มศก. (G&E) จัดเช่าและใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ speexx จำนวน 1 ระบบ 11 มิ.ย. 2567
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มศก. (G&E) จ้างออกแบบและจัดวาง Artwork สื่อการเรียนการสอนรายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 มิ.ย. 2567
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มศก. (G&E) จัดซื้อครุภัณฑ์ม่านม้วนผ้าทึบแสง จำนวน 4 รายการ 28 ก.พ. 2567
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มศก. (G&E) จ้างเหมาฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 28 ก.พ. 2567
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มศก. (G&E) จ้างเหมาฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 28 ก.พ. 2567
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มศก. (G&E) งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 20 ก.พ. 2567
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดผสมและเครื่องเขย่าสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2567
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อชุดแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนชนิด Schottky Emitter จำนวน 1 ชุด 13 มิ.ย. 2567
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้างบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบรายครั้งเครื่อง LC-ICP-MS รวม PM kit 31 ต.ค. 2566
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างเหมาบริการถอดบทเรียน 08 พ.ค. 2567
สำนักงานบริหารการวิจัย ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง 14 มี.ค. 2567
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างปรับปรุง-ต่อเติมหลังคา อาคารสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 17 พ.ย. 2565
สำนักงานบริหารการวิจัย โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 14 ก.พ. 2563
สำนักงานบริหารการวิจัย งานจ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการจัดทำพื้นที่สำหรับ Co-working space 11 ก.ย. 2562
สำนักงานบริหารการวิจัย จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย จัดจ้างเหมาบริการเช่าเวที และชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย การจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน 25 ก.ย. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 06 ก.ค. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Scopus จำนวน 1 รายการ 05 ก.ค. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 มิ.ย. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 มิ.ย. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิจัย (เฉพาะ Post Audit) โดยวิธีตกลงราคา 13 มิ.ย. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 19 เม.ย. 2560
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ค. 2559
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างเหมาผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีตกลงราคา 28 ก.ค. 2559
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบสายโทรศัพท์ภายในของอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีตกลงราคา 27 พ.ค. 2559
สำนักงานบริหารการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนากายภาพของอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 พ.ย. 2558
สำนักงานบริหารการวิจัย จ้างเหมาผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ 06 ส.ค. 2558
สำนักงานบริหารการวิจัย จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 20 ต.ค. 2557
สำนักงานบริหารการวิจัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 20 ต.ค. 2557
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ห้อง 27 ธ.ค. 2561
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens (LED Projector) จำนวน 13 ชุด 27 ธ.ค. 2561
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อาคารเรียนรวม 1 30 พ.ค. 2561
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ค. 2560
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งานจัดจ้างเหมาบริการทาสีภายในห้องพักนักศึกษา 14 มิ.ย. 2560
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 640 ตัว 02 พ.ย. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์ที่นอนประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 416 หลัง 02 พ.ย. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง 01 พ.ย. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง 01 พ.ย. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ขนาด 1,500 VA 25 ต.ค. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25 ต.ค. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรในห้องพักนักศึกษา จำนวน 150 ตัว 18 ต.ค. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งานจัดจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 28 ก.ย. 2559
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 23 พ.ย. 2558
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งานจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์มิตชูบิชิ ณ อาคารบริหาร (เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมการทำงาน, อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าสำหรับแผ่นควบคุมลิฟต์ (จำนวน 3 ตัว) 26 ต.ค. 2558

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  2201 ถึง  2250

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]