ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาตรวจสอบ สำรวจลงพื้นที่และจัดอบรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีตกลงราคา (151,500.00 บาท) 30 พ.ย. 542
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์หมายเลข 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 พ.ย. 542
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างสำรวจพฤติกรรมการเก็บเกี่ยว และการใช้งานของพืชที่ให้ชีวมวล(ข้าว)(ภาคกลาง)โครงการในการศึกษา สำรวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าคงที่ของอัตราส่วนชีวมวลและค่าสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช้ 30 พ.ย. 542
คณะศึกษาศาสตร์ ราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ ๑ และอาคารไส้เอฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถตู้ 12 ที่นั่ง 27 มิ.ย. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างทำอาหารว่างเช้าบ่าย และอาหารกลางวัน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย 20 มิ.ย. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างทำอาหารว่างเช้า-อาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา 13 มิ.ย. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไส้เอฟ 12 พ.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ ทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1 2 3 อาคารโสมสวลี ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ1A04 และ 1A05 11 ม.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ออกกำลังกายคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 พ.ย. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 55 เครื่อง 16 มิ.ย. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ (interactive digital board) 18 เม.ย. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ (Interactive Digital Board) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ระดับประถมศึกษา 08 มี.ค. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ ซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ จำนวน 46 เครื่อง 16 ม.ค. 2563
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบภาพพร้อมติดตั้งห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง 06 ม.ค. 2563
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1 2 3 และ อาคารโสมวลี 31 ต.ค. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)ระดับประปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562 30 ส.ค. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างเช้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตฯระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 30 ส.ค. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาทำอาหารว่างเช้า-บ่ายและอาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 02 พ.ค. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร 26 เม.ย. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างเช้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร 25 เม.ย. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 18 เม.ย. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิกดิจิทัลการเรียนการสอน 25 ก.พ. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 25 ก.พ. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบงานวีดิโอสำหรับห้องสตูดิโอเพื่อการเรียนการสอน 25 ก.พ. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ราคากลางระบบงานวีดิโอสำหรับห้องสตูดิโอ เพื่อการเรียนการสอน 1 ระบบ 15 พ.ย. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 22 ต.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 22 ต.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเดินสายไฟฟ้า 16 ต.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างเหมาทาอาหารว่างเช้า - บ่าย และอาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 16 ต.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารว่างเช่า อาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา 11 ต.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 14 ส.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารว่างเช้า-บ่าย พร้อมอาหารกลางวันและวัสดุประกอบอาหารของโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย 18 พ.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารว่างเช้า-บ่าย พร้อมอาหารกลางวันและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)ระดับประถมศึกษา 18 พ.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1,2,3 และอาคารโสมสวลี 13 มี.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1,2,3 และอาคารโสมสวลี 13 มี.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ปูกระเบื้องบริเวณหน้าห้องและพื้นภายในห้องประชุมไทยประกันชีวิต 10 มี.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ของระบบลิฟต์ หมายเลขที่ 1 และ 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 09 มี.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 25 ม.ค. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจและตัวแปรทางสรีรวิทยา สำหรับการฝึกเป็นกลุ่ม 10 คน (Zephyr PSM Training ECHO Advantage Packs) ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 24 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ชุด 09 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด อาคารโสมสวลี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 09 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบเสียงห้องเรียนบรรยายรวมอาคารโสมสวลี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 09 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องรับภาพทีวีดิจิตอล ห้องบรรยายรวม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 09 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1,2,3 และอาคารโสมสวลี 08 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโสมสวลี ชั้น 2 (ห้องศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนส) 07 พ.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องเรียนเรียนบรรยาย อาคารโสมสวลี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 03 ต.ค. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ จ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารศึกษาศาสตร์ 1 ,2 ,3 และอาคารโสมสวลี 02 ต.ค. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 09 ส.ค. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  1201 ถึง  1250

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]